29
gennaio

1993, L'Urlo European Tour - Palaeur - Roma - Italy